pozice v rámci obce
parcela
stavební program
vývoj návrhu
schema víceúčelových hal
1.NP
2.NP
0.NP
řešení zeleně na pozemku
řezy
pohledy

Škola pro Psáry

veřejná soutěž: 2013-14

 

autor:

Martin Neruda

Jana Šťastná

 

spolupráce:

Petr Hanzal

 

Dům na pomezí krajiny a sídla při vstupu do obce vnímáme jako hlavní urbanistické téma zadání.

 

Navrhujeme jednoduchý dům se sedlovými střechami, který svým hmotovým řešením umožňuje vytvoření měkké hranice mezi sídlem a krajinou, která do domu skrze nezastavěnou část pozemku prorůstá. Stávající jasně definovaná hranice sídla, charakteristická střídáním štítů domů a zeleně, se nám stala inspirací.

 

Nenavrhujeme uzavřenou instituci. Škola pro Psáry a Dolní Jirčany se stane novým veřejným prostorem vytvářející společenský trojúhelník s kostelem sv. Václava a návsí.


Vztah k obci a krajině

Lokalita, nacházející se na hranici obce plní funkci vstupní brány ze směru od Prahy. Zvolení této lokality pro stavbu objektu základní školy je poměrně odvážným krokem jak z pohledu měřítka a pěšího přístupu, tak z pohledu výstavby za hranou města, která je nyní v této části jasně definovaná. Panoramatický obraz obce ze severní strany, jemuž dominuje kostel sv. Václava, je kompozičně vyrovnaný. Jeho charakter je potřeba nezničit, ale naopak posílit.

Přímý kontakt s krajinou vnímáme jako hlavní hodnoty pozemku, na kterém bude škola stát. Krásné výhledy a blízkost přírody jsou kvality, které je třeba v návrhu domu a prostoru kolem něj využít.

Z hlediska veřejného života obce bude škola rovnocenným partnerem návsi a kostela, jejichž vzájemný vztah v rámci města v návrhu reflektujeme jak uspořádáním programu, tak návrhem veřejného prostoru.
 

Forma

Navrhujeme dům s okny a sedlovými střechami. Dům, který nebude obci cizí, ale zároveň bude soudobý. Dům s poměrně rozsáhlým programem a přesto lidským měřítkem.

Naším návrhem odpovídáme na otázku jak vytvořit příjemné edukační a veřejné místo s přihlédnutím nejen a architektonickou a urbánní stránku, ale také na ekonomickou a ekologickou.


Umístění domu na parcele

            Umístění objektu na pozemku je ovlivněno vedením VVTL, které kopíruje plánovanou novou komunikaci na vjezdu do obce. Ochranné pásmo VVTL definuje hranici možné výstavby ve východní části pozemku, které se natěsno v našem návrhu držíme. Domem nezastavitelné pásmo naplno využíváme. Umisťujeme do něj parkoviště, parčík a sportoviště s rozebíratelným povrchema oplocením. Do jihovýchodní části pozemku, který je odkloněn od silnice situujeme vstupy do jednotlivých škol. Východní část, která přímo navazuje na osu náves - škola, skýtá vstupy do veřejných částí objektu. Vzniká nový veřejný prostor jako opozit prostoru návsi. Tímto řešením podporujeme komunikaci mezi návsí a školou.

 

 

Provoz domu

            Dům je rozdělen do čtyř částí (prstů), které jsou propojeny systémem vstupních hal.První kontakt dítěte s vnitřním prostředím školy má zásadní vliv na jeho dojem z celé budovy. To se v našem návrhu odráží ve velkorysých víceúčelových vstupních prostorách, které jsou mezistupněm mezi exteriérem a čistě edukačním prostředím učeben.

První prst je využívaný zároveň veřejností. Ve vstupní hale se nachází knihovna. Z haly se vstupuje do tělocvičen v polosuterénu a jídelny v 1.NP, ze které se dají sportovní aktivity v tělocvičně sledovat.

Druhý prst je určen žákům druhého stupně. Vstupní pobytová hala, ve které se nachází skříňky hned za vstupem, dělí provoz na čistý a špinavý. Zároveň vytváří variabilní prostor pro neformální aktivity o přestávkách, ale také neformální výuku a menší kulturní představení. Je to víceúčelový prostor, který si budou děti samy utvářet a budou se s ním identifikovat. Z pobytové haly se následně vstupuje do chodeb s neformální možností setkávání a odpočinku. Stávají se tak plynulým přechodem mezi halou a edukačními prostory učeben.

Třetí prst slouží žákům prvního stupně a funguje totožně jako druhý. Vstupní pobytová hala bude sloužit zároveň jako družina. Z haly je přístup do venkovního prostoru, který je určen jen pro první stupeň.

Čtvrtý prst je určen školce. Jsou uvažovány tři třídy + jídelna. Je možné počítat s nahrazením jídelny další třídou s tím, že stravování by se přesunulo do jednotlivých tříd.

Všechny haly jsou příčně propojené. V případě společných akcí školy, dnech otevřených dveří, výstavách atd. je možné jednotlivé haly vzájemně posuvnými stěnami propojit a vytvořit tak kontinuální prostor.

Zásobování školy a školní kuchyně je situováno do východní části mezi kuchyní a sportovní halou. Alternativně lze zásobovat přes rozptylový prostor a jednotlivé vstupy do škol.

 

Denní osvětlení

            Veškeré hlavní prostory navrženého domu jsou osvětleny přirozeným světlem. Učebny jsou v objektu nasměrovány k jižní fasádě a denním světlem jsou osvětleny přes okenní otvory s čirou výplní. I přes kónické rozevření jednotlivých „prstů“ je docíleno dostačujících odstupových vzdáleností pro dosažení správného denního osvětlení prostor školy.

            Víceúčelové haly jsou osvětleny z vrchu střešními okny a atmosféru prostoru dokresluje rozptýlené světlo přes probarvené skleněné stěny ve vstupní části haly.