parcela
koncept
vstupní podlaží
patro
pohledy
situace

Bydlení pro seniory v Litomyšli

veřejná soutěž: 2014

 

autoři:

Martin Neruda

Jana Šťastná

Zuzana Boháčová

 

Předměstí města Litomyšl. Pozemek v obytném rozvojovém území města, v jehož blízkosti se nachází zahrádkářská kolonie. Obdélníková parcela, která navazuje na zástavbu třípodlažních bytových domů, je z jihozápadní strany definována svažitým polem.

Navrhujeme dům, který svou architekturou potlačuje institucionální charakter domova pro seniory. Dům, který umožní svým obyvatelům sociální interakci s okolím a zároveň jim poskytne dostatečné soukromí a důstojnost.

 

 

 

URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
 

Vztah ke svému okolí

Parcela navazuje na kompaktní třípodlažní bytové domy podél ulice Z. Kopala. Z jihozápadní strany k ní přiléhá svažité pole, které je silným momentem řešeného území. Od nedaleké zahrádkářské kolonie bude objekt oddělen plánovanou solitérní zástavbou sídlištního charakteru, postrádající parter a kvalitní veřejný prostor.

Držíme měřítko stávajících liniových bytových domů. Zdá se nám adekvátní předměstskému charakteru místa, které následně plynule přejde skrze zahrádky do krajiny. Navrhujeme nový veřejný prostor jako předprostor domu, který je definován jeho průčelím. Vytváříme tak tenkou sociální linii mezi obcí a domovem pro seniory, kde může vznikat vzájemná interakce. Svah necháváme plynule projít do domu skrze zelené dvorky přilehající k jednotlivým pavilonům.
           


Forma

Navrhujeme dům jako jednotlivé dvoupodlažní pavilony s plochou střechou, které spočívají na společné vstupní části. Jejich objemy se propisují do vstupní fasády a slouží tak k dobré orientaci a identifikaci obyvatele s příslušným pavilonem. Zároveň tak vznikají polosoukromé dvorky, které si obyvatelé mohou sami přizpůsobovat při zachování pocitu bezpečí.

Pavilony mají tradiční pavlačovou dispozici, která se propisuje do fasád. Navrhujeme takové proporce oken, které nebudou obyvatelům domu cizí. Parter domu tvoří podloubí (zápraží) jako jemná hranice mezi městem a domovem, která objekt sjednocuje a vytváří krytý prostor pro posezení v kontaktu s přiléhajícím veřejným prostorem.

Vytváříme tak adekvátní měřítko a charakter domu a tím potlačujeme jeho institucionální charakter. Necháváme obyvateli širokou možnost volby prostorů různých stupňů intimity od veřejných po soukromé. Každý si tak najde místo, které mu vyhovuje, což je předpokladem kvalitního životního prostoru a důstojnosti seniora.
           

 

 

Provoz domu

Východiskem našeho návrhu se stal přehledný, emocionálně i fyzicky bezpečný prostor, který nabízí svým uživatelům místa různého stupně soukromí.

Na úrovni hlavního vstupu do objektu se nachází hala jako hlavní komunikační prostor, ve kterém se dá snadno zorientovat. Hala vedoucí k vertikálním komunikacím jednotlivých pavilonů obtéká ordinaci a kanceláře, které jsou u vstupní fasády. Do zadního traktu vstupního podlaží umisťujeme kuchyni, sklady, technickou místnost, hygienické zázemí personálu a prádelnu. Jednotlivé vertikální komunikace mohou být z důvodu lepší orientace materiálově, nebo barevně rozdílné v souladu s interiéry společných prostor jednotlivých pavilonů.

Ve druhém a třetím podlaží začínají jednotlivé dvoupodlažní pavilony s byty. Každý pavilon skýtá 15 bytů o ploše 34m2, má svou sesternu a společný prostor, který je tvořen jak pobytovými chodbami na podlaží, tak zimní zahradou umístěnou na úrovni dvorku. Každé dva sousední byty mají společný záliv se vstupy, který si mohou obyvatelé vyzdobit vlastními květinami, obrazy apod. Záliv je rozšířením pobytové chodby, kde se dá posedět a pozorovat dění venku.

 

 

Materiály

            Podloubí v parteru domu je z pohledového betonu. Objemům pavilonů dominuje omítka. Ze severní strany jsou pavlače, jejichž povrch tvoří modřínové dřevo.

            Podlahy v interiéru uvažujeme ze sametového vinylu, který přispěje k dobré akustice vnitřních prostorů.

 

 

Parter

-       Parter domu u vstupu tvoří v prvním plánu nová zpevněná veřejná pobytová plocha, která umožňuje interakci domova pro seniory s okolím. V dalším plánu je podloubí (zápraží) tvořící jemnou sociální hranici mezi domovem a obcí. Dá se zde posedět a pozorovat dění kolem.

 

-       Dvorky

Prostory přidružené k pavilonům budou moci sami obyvatelé modifikovat. Jsou uvažovány vyvýšené pásy bylin, trav, květin a keřů, které bude obepínat zpevněná plocha vybavená lavičkami.